MR. Dev

Blog programistyczny.

MrDeVlog #0B - EventStorming warsztaty na SegFault University