MrDev

Blog programisty.

MrDeVlog #0B - EventStorming warsztaty na SegFault University