MR. Dev

Blog programistyczny.

MrDeVlog #06 - Konferencje i networking